Vedtægter


L O V E

 

for

 

Grundejerforeningen “Fjordhøj“

 

 

 § 1

Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller, udstykket fra matr. nr. 3a, 4a og 4b Allerup By, Tuse sogn

har ret og pligt til at være medlem af   grundejerforeningen.

 

 § 2

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklaration i skøde om grundejerforening. 

Grundejerforeningens formål er:

at foretage enhver handling, der måtte have fælles interesse for medlemmerne. 

 

 § 3

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer, den højeste myndighed i

grundejerforeningens anliggender. 

 

 § 4

Den ordinære generalforsamling holdes i november måned og indkaldes ved almindeligt brev af bestyrelsen

med mindst 2 ugers varsel bilagt reviderede regnskab for foreningen, dagsorden samt evt. forslag fra

bestyrelsen.

 

 § 5

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.  Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

5.  Valg

6.  Forslag fra medlemmer

7.  Eventuelt.

 

 § 6

Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal for at, kunne gøres

til genstand for afstemning, indsendes til bestyrelsen senest den 1. oktober.

Forslagene skal optages på dagsordenen i deres fulde ordlyd.

 

 § 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller snarest muligt, dog

senest 6 uger efter at mindst ³ af foreningens medlemmer med angivelse af motiveret dagsorden, har

indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 2

ugers varsel jfr. dog § 8.

 

 § 8

På generalforsamlingen vedtages forslagene med simpel stemmeflerhed. Til lovændringer og for

medlemmerne byrdefulde vedtagelser udkræves dog, at over halvdelen af foreningens medlemmer er til

stede og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer mødt,

indkaldes med 7 dages varsel en ny generalforsamling senest 14 dage efter.

Hvis 2/3 af disse afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtages uanset de mødendes antal. 

 

 § 9

På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hvert matr. nr. eller parcel 1 stemme.

Enhver kan kræve skriftlig afstemning. Ved skriftlig fuldmagt kan en parcelindehaver lade sig repræsentere

ved sin ægtefælle eller en anden person. Er et medlem umyndig, kan værge møde og afgive stemme på sin

myndlings vegne.

 

 

§ 10

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af formand, kasserer, sekretær og 2

menige medlemmer.

Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, såsom

assistance af revisor, advokat og landinspektør. Bestyrelsen råder over foreningens midler i

overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingerne vedtagne beslutninger. Ekstraordinære

dispositioner forelægges generalforsamlingen til beslutning.

Bestyrelsen kan ikke uden nævnte hjemmel påføre foreningen gældsforpligtelser. 

 

 § 11

Generalforsamlingen vælger formand og kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer skiftevis for en 2 års

periode og således at formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i de ulige år og kassereren og 2

bestyrelsesmedlemmer er på valg i de lige år. Desuden vælges (for et år ad gangen) 2 revisorer samt 2

bestyrelsessuppleanter samt 2 revisorsuppleanter. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over general-

forsamlings- og bestyrelsesmøder.

Generalforsamlingsreferater der godkendes af bestyrelse og dirigent og vigtige referater af

bestyrelsesmøderne, skal optrykkes og udsendes til medlemmerne. 

 

 § 12

Regnskabet for året - 1. november til  31. oktober - revideres af de 2 revisorer. Revisorerne kan foretage

uanmeldt revision.

 

 § 13

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden sammenkalder

bestyrelsen. Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst tre dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan

formanden sammenkalde med kortere varsel.

 

 § 14

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller

kassereren.

Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens - i dennes fravær -

kassererens stemme afgørende.

 

 § 15

Grundejerforeningens midler hensættes på en konto i bank, sparekasse i obligationer eller på en girokonto,

hvorfra beløb kan hæves af kassereren. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500,00.

Kassereren alene er tegningsberettiget over for medlemmer. løvrigt tegnes grundejerforeningen af

formanden og kassereren i forening. Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt protokol

for medlemmerne. 

 

 § 16

Ved overtagelse af en parcel betales et indskud på kr. 50,00 til grundejerforeningen.

Adresseforandring og salg meddeles uden ophold til kassereren.

På hver ordinær generalforsamling vedtages et kontingent pr. parcel for det kommende år. Dette kontingent

er beregnet til at dække administrationsomkostninger, vedligeholdelse af "det grønne område", TV-Radio

nettet m.v.

Regnskab vedrørende de fælles TV-Radio faciliteter Fjordhøj-Vestervangen-Rødkælkevej udsendes når

regnskabsåret slutter.

Medlemmerne svarer lige store bidrag pr. parcel til de fælles goder uanset deres ejendommes areal.

Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingent m.v. Kassereren bemyndiges til at

overgive evt. restancer til incasso 3 måneder fra opkrævningsdatoen efter forudgående anbefalet rykker med

tillæg af kr. 100,00. 

 

§ 17

Såfremt veje, anlæg, forsyningsledninger og lignende opbrydes eller beskadiges ved grundarbejde eller

andre foranstaltninger, som er grundejerforeningen uvedkommende, er vedkommende ejer pligtig til straks at

foranledige det beskadigede sat i tilbørlig stand igen for egen regning. Skulle vedkommende ejer undlade at

istandsætte på tilbørlig måde indenfor en af grundejerforeningens  bestyrelse fastsat frist, kan reparationer

udføres af grundejerforeningen for vedkommende ejers regning, og grundejerforeningen har i så fald som

rette ansøger regres overfor denne. 

 

 § 18

Enhver grundejer har pligt til at holde sin grund ren og fri for flyvende ukrudtsfrø. Forsømmes dette, har

bestyrelsen ret til at lade rensningen foretage for grundejerens regning straks efter 15/5 og 15/7. Vedrørende

hegn og beplantning i øvrigt følges hegnslovens regler og almindelige naboretlige regler, idet der dog bør

tilstræbes vedtaget en fælles plan herfor - i hovedtræk - som medlemmerne herefter er pligtig at følge.

 

 

 

Lovene vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 9.12.76.

 

 

 

 Poul H. Larsen    Kurt Hamann    Villy Thomasen

  Erik Åstrand    Arne Videbæk